Phenazopyridine Hydrochloride

Phenazopyridine Hydrochloride